Zabawki dla małych ekologów

31.05.2010

Chcielibyśmy żeby nasze dzieci ciekawił świat, by szukały odpowiedzi na ważne pytania, lubiły spędzać czas w kon­tak­cie z przy­rodą, szanowały życie na ziemi i starały się żyć w zgodzie z naturą. Chcielibyśmy też by nauczyły się spo­łecz­nej odpowiedzial­no­ści, ekologicz­nego stylu życia, roz­sąd­nego dys­ponowania zasobami. 

Wielu rodziców w ten spo­sób stara się wychowywać swoje dzieci. Kon­sekwen­cją takiej postawy jest wybór spo­sobu wspól­nego spędzania czasu i przed­miotów, które dajemy dzieciom do zabawy. Dzieci lubią zabawki, które są dla nich wyzwaniem, potrafią zająć ich uwagę na dłuż­szy czas i inspirują do spon­tanicz­nego szukania własnych spo­sobów na wykorzystanie ich w zabawie. Nie znaczy to jed­nak, że wystar­czy podarować dziecku war­to­ściową zabawkę i oczekiwać, że będzie ono bez końca bawić się nią samodziel­nie we własnym pokoju. Dzieci uczą się życia przez naśladow­nic­two i chcą uczest­niczyć w czyn­no­ściach wykonywanych na co dzień przez bliskie im osoby. Ucieszą się gdy pozwolimy im wyciągnąć pranie z pralki, ugnieść ciasto na placek czy pod­lać kwiaty w ogrodzie. Przy okazji tych wspól­nie wykonywanych prac, mamy okazję poroz­mawiać z dziećmi np. o potrzebie oszczędzania wody, zdrowego odżywiania, nauczyć segregowania śmieci. 

Dając dziecku zabawkę poroz­mawiajmy z nim rów­nież o tym z czego została wykonana, kto mógł ją zrobić i dlaczego ją wybraliśmy. 

Zabawki, które pomogą nauczyć dziecko ekologicz­nego stylu życia: 

- zabawki trwałe, solid­nie wykonane, których nie wyrzuca się na śmiet­nik lecz można prze­kazać młod­szym dzieciom
- gry integrujące rodzinę, uczące współ­działania, poszerzające wiedzę o świecie
- gry spor­towe zachęcające do pobytu na świeżym powietrzu
- gry i zabawki, które zwracają uwagę na ekologiczne roz­wiązania, np. domki dla lalek z panelami słonecz­nymi i zabawki solarne
- przed­mioty do obser­wacji roślin i zwierząt: lupy, domki dla owadów, pra­ski do suszenia liści i kwiatów
- płyty z głosami zwierząt, książki o przy­rodzie z propozycjami zabaw terenowych
- akcesoria plastyczne, które służą artystycz­nej twór­czo­ści, samodziel­nemu tworzeniu zabawek
- przy­stosowane dla dzieci akcesoria do wspól­nego gotowania

Zabawki, które uczą dziecko spo­łecz­nej i ekologicz­nej odpowiedzialności: 

- zabawki prze­twarzalne, które można recyklin­gować: wykonane z drewna, tek­tury, biodegradowal­nego plastiku, włókna bambusa
- zabawki wytwarzane z recyklin­gowanej tek­tury, plastiku
- zabawki wytworzone z materiałów pochodzących z kon­tro­lowanych upraw – np. z drewna kauczukowego, pozostałego po pozyskaniu gumy, z włókien bambusa
- zabawki wyprodukowane zgod­nie z zasadami sprawiedliwego han­dlu, bez wyzysku dzieci i dorosłych
- zabawki które pomagają zro­zumieć świat i inne kultury
- zabawki dostępne rów­nież dzieciom nie­peł­nospraw­nym i pomagające lepiej zro­zumieć ich świat
- zabawki wykonane przez artystów, twór­ców ludo­wych, małe lokalne pracownie

Artykuł został opublikowany na portalu dla eko-rodziców: Dzieci są ważne